Algemene Voorwaarden

Onze spelregels, vastgelegd.


Publicatiedatum:  20 november 2023
Laatste wijziging:  30 mei 2024


Ydentiq V.O.F. hecht veel waarde aan transparantie en zal ten alle tijden vasthouden aan de algemene voorwoorden. .

Ydentiq V.O.F., gevestigd te Evenaar 29, 2408 CX te Alphen aan den Rijn onder het KvK-nummer: 91470560, gebruikmakende van IBAN: NL44 ADYB 1000 0049 46 (‘’Ydentiq V.O.F.’’, ‘’wij’’, ‘’ons’’, ‘’onze’’) nodigt u uit om gebruik te maken van onze website en dienstverlening onder behoud van de algemene voorwaarden welke in ieder geval voorrang krijgen op welk (juridisch) geschil dan ook voortvloeiend uit een samenwerking tussen U en Ydentiq V.O.F. tenzij schriftelijk anders overeengekomen en met goedvinden van beide partijen. Aan informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend.
U. ‘’U’’ kunt slechts een bezoeker / gebruiker zijn van deze website, een gebruiker van onze dienstverlening of allebei.

1. Website
Door deze website te bezoeken en te gebruiken verklaart u kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden en de privacy policy. U bent hiermee akkoord. Mocht u om wat voor reden hier niet mee instemmen mag u deze website en/of onze diensten niet gebruiken. De voorwaarden kunnen op elke moment van tijd tot tijd gewijzigd worden zonder u hiervan op de hoogte te brengen. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om deze pagina’s in de gaten te houden voor eventuele aanpassingen en wijzigingen in de voorwaarden.

2. Diensten
Ydentiq V.O.F. biedt marketing- en branding diensten. U kunt een uitgebreide beschrijvingen vinden van onze diensten wanneer u navigeert via het menu in de rechter bovenzijde van uw scherm.

Wanneer u een overeenkomst aangaat met Ydentiq V.O.F. gaat u ermee akkoord dat de volledige paid advertising wordt beheerd door Ydentiq V.O.F. Het is niet toegestaan om campagnes op eigen initiatief en zonder overleg met Ydentiq V.O.F. uit te schakelen. Indien u dit wel doet is Ydentiq V.O.F. gerechtigd om u kosten in rekening te brengen van de extra tijd welke hierdoor verloren gaat.

3. Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere samenwerking die u als individu of als ondernemer aangaat met Ydentiq V.O.F. Partijen kunnen alleen afwijken van deze algemene voorwaarden als hier vooraf uitdrukkelijk schriftelijk akkoord over is bereikt.

4. Intellectueel eigendom
Ydentiq V.O.F. behoudt iedere vorm van intellectuele eigendomsrechten. Publicaties van Ydentiq V.O.F. of van personen gelieerd aan Ydentiq V.O.F. mogen nooit zonder schriftelijke toestemmingen worden gedeeld met derden. Daarnaast behoort advertentiemateriaal (waaronder, maar niet uitsluitend video’s, teksten en foto’s gepubliceerd uit naam van uw bedrijf) tot het intellectuele eigendom van Ydentiq V.O.F. Overgedragen kennis, advies en materiaal van Ydentiq V.O.F. tot U of uw bedrijf mogen niet gedeeld worden zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming. Mocht dit niet nageleefd worden staat Ydentiq V.O.F. in haar recht om een direct opeisbare boete van 1.500 EUR per overtreding met een maximum van 20.000 EUR op te leggen aan de schuldige van een overtreding. Hier is geen rechtsgang voor nodig. Indien u werknemers in dienst heeft is het uw verantwoordelijk om te zorgen dat er zorgvuldig wordt omgegaan hiermee.

5. Recht tot ontbinding
Gesloten overeenkomsten tussen u, uw bedrijf of gemachtigde werknemers en Ydentiq V.O.F. zijn niet tussentijds opzegbaar tenzij schriftelijk akkoord tussen beide partijen. In alle andere gevallen wordt de gesloten overeenkomst in acht genomen en komen beide partijen hun verplichtingen tijdig en naar elkaars beste kunnen na. Wanneer Ydentiq V.O.F. toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van verplichtingen is het in uitzonderlijke gevallen mogelijk de overeenkomst voortijdig te ontbinden mits punt 11 uit deze algemene voorwaarden naar alle redelijkheid wordt nageleefd.

6. Garantie
U gaat ermee akkoord dat het gebruiken van onze website, diensten, of beiden volledig op eigen risico zijn. Ydentiq V.O.F. biedt geen garanties en aan de website kunnen geen rechten worden ontleend. Daarnaast is het niet mogelijk om geld terug te vorderen of een overeenkomst te ontbinden nadat een factuur voldaan is, diensten door Ydentiq V.O.F. zijn, partijen mondeling akkoord hebben bereikt of een overeenkomst door beide partijen is getekend.

7. Aansprakelijkheid
Ydentiq V.O.F. is uitsluitende aansprakelijk voor schade die is geleden door dergelijke roekeloosheid. Ydentiq V.O.F. kan nooit onder welke omstandigheden dan ook aansprakelijk gesteld worden voor gederfde winst, gemaakte kosten of bedrijfskeuzes die voortvloeien of gemaakt worden aan de hand van een overeenkomst gesloten tussen U en Ydentiq V.O.F. Bij eventuele aansprakelijkheid kan alleen aanspraak gemaakt worden op betaalde facturen aan Ydentiq V.O.F. of toekomstige facturen waarbij de gesloten overeenkomst in acht wordt genomen.

8. Wijziging aan voorwaarden
U accepteert dat de Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd gewijzigd kunnen worden zonder u hierover vooraf over te informeren. Ydentiq V.O.F. doet alles binnen haar macht om deze voorwaarden up-to-date te houden. Bij (juridische) geschillen zijn deze voorwaarden in ieder geval juridisch bindend en voeren deze altijd de boventoon ten opzichte van de gesloten overeenkomst tussen U en Ydentiq V.O.F.. Hiermee stemt u in.

9. Wijziging aan website
U accepteert dat de website ‘’www.ydentiq.nl’’ of aan Ydentiq V.O.F. gelieerde websites/landingspagina’s/e-books/etc van tijd tot tijd aangepast kunnen worden zonder u hier (formeel) over te informeren. Ydentiq V.O.F. stelt alles in staat om de website(s) up-to-date te houden, desalniettemin is foutieve informatie altijd onder voorbehoud en kunnen hier geen rechten en/of verplichtingen aan worden ontleend. De website(s) gelieerd aan Ydentiq V.O.F. dienen slechts een informatief doel omtrent het bedrijf Ydentiq V.O.F. Daarnaast geeft Ydentiq V.O.F. nooit financieel advies. Niet op de website, niet op schrift en niet verbaal. U stemt hiermee in.

10. Geen resultaatgarantie
U bent zich ervan bewust dat gebruik van onze website en diensten volledig op eigen risico is. Aan statements op onze website kunnen geen garanties worden ontleend en resultaten kunnen van bedrijf tot bedrijf verschillen. U beseft zich dat u zelf volledig verantwoordelijk bent voor het dagelijkse management van uw bedrijf. Ydentiq V.O.F. biedt geen enkele garantie omtrent uw verdiensten, bedrijfsresultaat, marketingresultaten of social media groei. Resultaten zijn mede-afhankelijk van uw eigen doorzettingsvermogen, kennis, netwerk en persoonlijke financiële situatie. U bent zich hier van bewust.

U accepteert dat testimonials, case studies en overig materiaal van onze klanten wordt ingezonden door onze clientèle. Deze zijn niet vooraf door ons geëvalueerd en resultaten kunnen per individu verschillen. Dit materiaal betreft meningen en hoeft niet feitelijk onderbouwd te worden om plaats te nemen op onze website.

11. Ingebrekestelling
U dient eventuele ingebrekestelling(en) schriftelijk kenbaar te maken van Ydentiq V.O.F. Het is uw verantwoordelijkheid dat een dergelijke ingebrekestelling Ydentiq V.O.F. tijdig bereikt en u bent verplicht een redelijke en billijke termijn te geven aan Ydentiq V.O.F. om een oplossing en/of verbetering te bieden.

12. Registratie, Strategie Gesprekken & Rapporten De mogelijkheid kan worden verleend door Ydentiq V.O.F. aan U om U aan te melden voor een gratis gesprek, gratis rapport, gratis e-book of gratis case study met ons team of om een document te downloaden. Wij zullen uw informatie gebruiken waarbij wij de privacy policy in acht nemen. Bij het aanmelden voor 1 van onze diensten bent u zich hiervan bewust en u verklaart informatie naar waarheid te hebben ingevuld. U bent verantwoordelijk voor de juiste benodigdheden om gebruik te kunnen maken van onze diensten, informatie en/of producten.

Wanneer u gebruik maakt van een strategiegesprek, rapport, e-book en/of case study verklaart u kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden en gaat u hier automatisch mee akkoord.

13. Opzeggingen
Mocht u een overeenkomst willen opzeggen dan is de enige manier om dit te mailen naar administratie@ydentiq.nl.

14. Betalingen Bij een te late betaling mag Ydentiq V.O.F. het bedrag incasseren d.m.v. automatische incasso bij de door ons bekende rekening.

15. Contacteer Ydentiq V.O.F.
Mocht u vragen, onduidelijkheden of aanmerkingen hebben omtrent de algemene voorwaarden en/of privacy policy kunt u contact opnemen via het contact formuliet op de website.

Ready voor Social Media?

Wil je jouw verhaal online verspreiden?
Wij denken graag met je mee.

consultaition

Mail via

contact@ydentiq.nl

Whatsapp via

06-23397109

Explide
Drag